Odluka o naknadama troškova – cijenama školarina i usluga

Na temelju članka 16. Statuta Visokog učilišta Algebra, Upravno vijeće Visokog učilišta Algebra donosi Odluku o naknadama troškova studija. Danom donošenja nove Odluke, od 10. listopada 2014.g., prestaju važiti prethodno donesene odluke o naknadama troškova studija na Visokom učilištu Algebra. Odluka vrijedi do dana stupanja na snagu nove odluke.